Algemene voorwaarden

Artikel 1: Lionsclub Warmond Slot Teylingen

De Lionsclub Warmond Slot Teylingen (hierna te noemen: LC Teylingen) organiseert jaarlijks in de gemeente Teylingen een wandeling op de weg over een afstand van ca. 5 kilometer. Deze wandeltocht wordt hierna aangeduid als: de Loop

1. LC Teylingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 59760656.

2. Het onderhavige reglement is vastgesteld door het bestuur van LC Teylingen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van LC Teylingen.

Artikel 2: Het Reglement en de Organisatie

De deelnemers verklaren zich door inschrijving bekend met en onderwerpen zich aan het reglement. Dit reglement is gepubliceerd op teylingen.lions.nl. Deelnemers die gebruik hebben gemaakt van de voorinschrijving via ons inschrijfsysteem hebben een email ontvangen met een ingekorte versie van deze onze voorwaarden alsmede een verwijzing naar de gehele voorwaarden. 

1. Het reglement is eveneens van toepassing op de door het bestuur van LC Teylingen ingeschakelde medewerkers c.q. vrijwilligers. 

2. Coördinatoren/medewerkers en vrijwilligers (hierna gezamenlijk, dan wel alleen aangeduid als: de Organisatie) worden aangewezen door het bestuur van LC Teylingen.

3. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand dient uitsluitend voor het organiseren van de Loop, alsmede daarmee verband houdende correspondentie en communicatie. De inhoud van het bestand wordt niet aan derden verstrekt. 

4. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van LC Teylingen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Artikel 3: (Verkeers)regels, Risico en Diskwalificatie

De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn tijdens de Loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. E.e.a. in die situaties waarin aan de LC Teylingen ontheffing verleend is.

1. Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen. Instructies van politie en de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. 

2. Deelname is voor eigen risico. LC Teylingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens opzet of grove schuld van de Organisatie. 

3. Deelnemers zijn verplicht het deelnamebewijs bij zich te dragen. Het is verboden om zonder deelnamebewijs mee te lopen. 

4. Het is deelnemers verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Zij respecteren andermans eigendommen en laten geen afval achter. 

5. LC Teylingen is te allen tijde bevoegd om overtreding van het gestelde in dit artikel dan wel anderszins ernstig onsportief gedrag of ernstig onbehoorlijk gedrag te bestraffen met diskwalificatie. 

Artikel 4: Annulering

Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik gemaakt hebben, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, indien zij –om welke reden dan ook- van deelname afzien. Voor de voorinschrijvers die van het internet gebruik maken, gelden bovendien de aldaar vermelde regels. 

LC Teylingen behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de wedstrijden af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, epidemieën, lock-downs of andere calamiteiten, waarbij de Loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. Evenmin is LC Teylingen aansprakelijk voor andere kosten. 

Artikel 5: Fotografie & Filmopnamen

Tijdens onze activiteiten worden foto- en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door LC Teylingen georganiseerde activiteit bezoekt gaat hiermee akkoord.